35 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


13 - 16Juliol / Julio / July 2017


 

RESULTATS  /  RESULTADOS  /  RESULTS

 

Divendres / Viernes / Friday  14 . 07. 2017
10 a.m.

COMPETICIÓ NÚM. 1, CORS MIXTOS D'UN MÀXIM DE 40 CANTAIRES

COMPETICIÓ Nº. 1, COROS MIXTOS DE HASTA 40 VOCES

COMPETITION NR. 1, MIXED CHOIRS, UP TO 40 VOICES

 
 
a) Una obra obligada / una obra obligada / one obligatory work : "LA SARDANA DE LES MONGES" - Enric Morera (1865-1942).
 
b) Tres obres lliures / tres obras libres / three chosen works

 - Una composició anterior al segle XX, (no adaptació), de lliure elecció, cantada en qualsevol llengua, amb acompanyament instrumental o sense  / Una composición anterior al siglo XX, (no adaptación), de libre elección, cantada en cualquier lengua con acompañamiento de piano o no / One original composition before 20th century, (not an arrangement), sung in any language, with or without piano accompaniement. 
 - Una obra original posterior al segle XIX, d'un compositor del país d'on procedeixi el cor, sense acompanyament instrumental./ Una obra original posterior al siglo XIX, de un compositor del país de donde proceda el coro, sin acompañamiento instrumental / An original composition after 19th century by a composer of the choir's own country, without instrumental accompaniment. 
 -
Una obra lliure de qualsevol època amb acompanyament instrumental o sense / Una obra libre de cualquier época con acompañamiento instrumental o sin / A free work of any epoch with intrumental accompaniment or not.

La durada màxima de les tres obres lliures, en conjunt, no pot excedir de 15 minuts en total. 
La duración máxima de las tres obras libres, en conjunto, no podrá exceder de 15 minutos en total.
The total duration of the works chosen, together, can not exceed 15 minutes.

 

1r Premi/ 1r Premio/ 1st Prize - "Generalitat de Catalunya" - 1800€
2n Premi/2º Premio/ 2nd Prize - "Ajuntament de Vic" - 1200€
3r Premi/ 3r Premio/ 3rd Prize - "Institució Puig-Porret" - 600€
4t Premi/ 4º Premio/ 4th Prize - "Festival Internacional de Música de Cantonigròs"


Classificació / Clasificación / Ranking Puntuació / Puntuación /
Score
1- CANTORIA DE LA MERCED (ARGENTINA)
163,50
2- APADUAN SUARA MAHASISWA (INDONÈSIA)
161,50
3- GUANDONG EXPERIMENTAL MIDDLE SCHOOL (XINA)
161,30
4- YOUNG PEOPLE'S CHORUS OF NEW YORK CITY (ESTATS UNITS) 152
5- LA VOCE CHOIR (MALÀISIA)
142
6- VOCAL CUATRO (VENEÇUELA) 127,50
7- CAPELLA DE MÚSICA DE SANTA MARIA (CATALUNYA)
83,50