28 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


15 - 18 Juliol / Julio / JulyRESULTATS / RESULTADOS / RESULTS

Divendres / Viernes / Friday 16 . 07. 2010
3 p.m.

COMPETICIÓ NÚM. 3, CORS FEMENINS D'UN MÀXIM DE 36 CANTAIRES

COMPETICIÓN Nº. 3, COROS FEMENINOS DE HASTA 36 VOCES

COMPETITION NR. 3, FEMALE CHOIR UP TO 36 VOICES

a) Una obra obligada / una obra obligada / one obligatory work : «AVE MARIA»- Carles Gumí (1963).
b) Quatre obres lliures / cuatro obras libres / four chosen works.

- Dues composicions anteriors al segle XX, (no adaptacions), de lliure elecció, cantades en qualsevol llengua, amb acompanyament instrumental o sense / Dos composicones anteriores al siglo XX, (no adaptaciones), de libre elección, cantadas en cualquier lengua con acompañamiento de piano o no / Two original compositions before 20th century, (not an arrangement), sung in any language, with or without piano accompaniement.
- Una obra original posterior al segle XIX, d'un compositor del país d'on procedeixi el cor, sense acompanyament instrumental / Una obra original posterior al siglo XIX, de un compositor del país de donde proceda el coro, sin acompañamiento instrumental / An original composition after 19th century by a composer of the choir's own country, without instrumental accompaniment. 
- Una obra lliure de qualsevol època amb acompanyament instrumental o sense / Una obra libre de cualquier época con acompañamiento instrumental o sin / A free work of any epoch with intrumental accompaniment or not.

La duració de cada una de les obres lliures, no podrà excedir de 6 minuts, i la duració màxima de les quatre obres lliures, en conjunt, no pot excedir de 20 minuts en total. 
La duración de cada una de las obras libres no puede exceder de 6 minutos Y la duración máxima de las cuatro obras libres, en conjunto, no podrá exceder de 20 minutos en total.
The duration of each free pieces can’t exceed 6 minutes and the total duration of the works chosen, together, can not exceed 20 minutes.

 

1r Premi/ 1r Premio/ 1st Prize - "Generalitat de Catalunya" - 1000€
2n Premi/2º Premio/ 2nd Prize - "Ajuntament de Vic" - 500€
3r Premi/ 3r Premio/ 3rd Prize - "Institució Puig-Porret" - 250€


Classificació / Clasificación / Classification
PUNTS
1- PRAZSKÁ KANTILÉNA - PRAGA (REPÚBLICA TXECA) 214'5
2- “LIEPAITES” GIRL’S CHOIR - VÍLNIUS (LITUÀNIA) 198
3- LUSCINIA - OPAVA (REPÚBLICA TXECA) 188'8
4- COR AGLEPTA - SANT CUGAT DEL VALLÈS (CATALUNYA) 185'5
5- SONANTES FEMALE CHOIR - POZNAN ( POLÒNIA) 166'7